Hírlevél

ISO 9001

ISO 9001

AKCIÓ!

Minden tartályunkra:

  • KEDVEZMÉNYES KISZÁLLÍTÁS!
  • 24-48 órás kiszállítás igényelhető minden raktáron lévő tartályra!

Naptár

2024. Május
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 

TELEFONOS RENDELÉS

S.O.S.

+36-30-904-1979

TELEFONOS RENDELÉS!

SZOLGÁLTATÁSOK

  • Kiszállítás egyeztetett időpontban!
  • Személyes vásárlási tanácsadás!
  • Egyedi tervezés!
  • Tartály telepítés!
  • Tartályok átalakítása!
  • Egyedi szerelvényezés!
  • Szaktanácsadás: bor, pálinka szakterületen is!

NYITVATARTÁS

NYITVATARTÁS

H-CS: 

de. 8.00-12.00

du. 12.30 - 16.30

P: 8.00-12.00

Szo-V: ZÁRVA!

 

Panaszkezelés

Panaszkezelési Szabályzat

Kibocsátó:

TARTÁLYGYÁR Kft.

6238 Imrehegy Külterület 085/2 hrsz

Asz.: 24860035-2-03;

Cgsz.: 03-09-127347

e-mail: info@tartalygyar.hu

I. A panasz bejelentésének módjai
1. Szóbeli panasz:
a) személyesen:
aa) 6238 Imrehegy Külterület 085/2 hrsz nyitvatartási idő H-P 8-12 ill. 13-16-ig;
b) telefonon: +3630383-4000 naponta H-P 8-12 ill- 13-16-ig;
2. Írásbeli panasz:
a) személyesen vagy más által átadott irat útján,
b) postai úton Tartálygyár Kft. 6238 Imrehegy Külterület 085/2 hrsz címre címezve,
c) telefaxon: nem;
d) elektronikus levélben: info@tartalygyar.hu e-mail címre;
3. Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

II. A panasz kivizsgálása
A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.
1. Szóbeli panasz
1.1. A szóbeli - ideértve a személyesen és telefonon tett - panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. A szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás
sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel.
1.2. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel készül.
1.3. A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt 1 évig meg kell őrizni.
1.4. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.
1.5. Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.
1.6. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek át kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek
meg kell küldeni. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott választ a közlést követő 30 naptári napon belül kell megküldeni.
1.7. Amennyiben jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő, a jegyzőkönyv legalább az alábbiakat
tartalmazza:
a) az ügyfél neve,
b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő
rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön,
e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, vagy számlaszám feltüntetése,
f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, - telefonon közölt szóbeli panasz kivételével - a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,
h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és
i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.
2. Írásbeli panasz:
2.1. Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30
naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek.

 

III. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai
1. A szolgáltató a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti az ügyféltől:
a) neve,
b) szerződésszám, ügyfélszám, illetve egyéb azonosító,
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe,
d) telefonszáma,
e) értesítés módja,
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
g) panasz leírása, oka,
h) ügyfél igénye,
i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
2. A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

 

IV. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség
1. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:
a) Békéltető Testület: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
b) Fogyasztóvédelmi Járási Központ: a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

KISKŐRÖSI JÁRÁS
Járás vezetője: Turánné Török Ágnes Cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. Telefonszám: +36 78 795 035 Fax: +36 78 795-030 E-mail: kiskoros@bacs.gov.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-16.00, K: 8.00-16.00, Sz: 8.00-16.00, Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00 Járás illetékességi területe: Akasztó, Bócsa, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás, Imrehegy, Izsák, Kaskantyú, Kecel, Kiskőrös, Páhi, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár
HATÓSÁGI OSZTÁLY
VEZETŐ: Dr. Szabó Gyula
CÍM: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.
TELEFONSZÁM: +36 78 795-023
FAX: +36 78 795-030
E-MAIL: kiskoros@bacs.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS: H: 8.00-16.00, K: 8.00-16.00, Sz: 8.00-16.00, Cs: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00
c) bíróság: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4348

2. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.
3. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy kérelmére a Pénzügyi
Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti.

 

V. A panasz nyilvántartása
1. A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartás tartalmazza:
a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,
b) a panasz benyújtásának időpontját,
c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak
indokát,
d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát.
2. A panaszt és az arra adott választ három évig meg kell őrizni.

 

LETÖLTHETŐ PANASZFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Módosítva: Imrehegy, 20180314

Lajkó Gáborné

Tartálygyár Kft.

ügyvezető

Honlap készítés